తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం TELANGANA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCom, BSc, BBA - I & III Semester Examination Results Sep 2019

Semester
Hall Ticket
Full Name
Father Name