తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం TELANGANA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCom, BSc, BBA - II, IV & VI Semester Examination Results May/June 2019

Semester
Hall Ticket
Full Name
Father Name