తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం TELANGANA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCom, BSc, BBA - V Semester Examination Results Aug 2019

Semester
Hall Ticket
Full Name
Father Name